phiên dịch trong kinh doanh

Nghề biên – Phiên dịch và nhu cầu đối với nhà tuyển dụng

Lý do mà các doanh nghiệp đưa ra khi phải thay phiên dịch thường không mới: người đảm nhận không có sự hiểu biết sâu