cách truyền cảm hứng của obama

Kỹ năng truyền cảm hứng đáng học hỏi ở tổng thống Obama

“ Chúng ta sống trong một thế giới mà kỹ năng giá trị nhất mà bạn có thể bán được là kiến thức.” Barack Obama